Новини кафедри

25.11.2015

Увага! Нова адреса сайту факультету:

http://medicine.karazin.ua/ або http://med.karazin.ua/

16.04.2015

XII Международная научная конференция студентов и молодых ученых "Актуальные вопросы современной медицины"

Докладніше...

08.03.2015

Пособие для самостоятельной подготовки студентов по теме "Межклеточные контакты. Цитолемма"

Докладніше...

21.02.2015

Пособие для самостоятельной подготовки студентов по теме "Микроскоп. Методы исследования в гистологии" (продолжение)

Докладніше...

04.02.2015

Educational programs of Histology" & "Pathomorphology"

Докладніше...

15.12.2014

Перелік питань до підсумкового модульного контролю з курсу "Гістологія, Цитологія, Ембріологія"

Докладніше...

31.10.2014

Графік взаємовідвідувань викладачами за осінній семестр 2014-2015 року.

Докладніше...

01.09.2013

Увага! Нова адреса сайту кафедри.

Докладніше...

22.02.2013

Конференція "Кредитно-модульна система організації навчального процесу у вищих медичних навчальних закладах України на новому етапі"

Докладніше...

02.11.2012

Фотовиставка, присвячена цитологу Георгіосу Папаніколау

Кафедра загальної та клінічної патології

Увага! Нова адреса сайту факультету:

>>> medicine.karazin.ua <<<

або

>>> med.karazin.ua <<<

Кафедра загальної та клінічної патології

Історія розвитку


Кафедра загальної та клінічної патології була організована  відповідно до рішення Вченої ради університету №3 від 5 квітня 1996 року. Тоді на кафедру загальної та клінічної патології було покладено викладання учбових дисциплін з анатомії людини, гістології, загальної та клінічної патології, топографічної анатомії та оперативної хірургії, судової медицини, спецкурсів з загальної патології та медичної біомеханіки. Першим завідувачем кафедри було призначено доцента Гуцола Олексія Андрійовича, який працював на цій посаді до 2003 року. За перші роки існування кафедри було розпочато створення музею анатомії людини та патологічної анатомії. Був зібраний архів мікропрепаратів з гістології та патологічної анатомії, було розпочато дослідження рецепторів до злоякісних пухлин молочної залози. За часів керування кафедрою Гуцола О.А. науковою темою кафедри було вивчення та порівняльний аналіз особливостей нормальних черепів та черепів з набутими деформаціями в Україні. Спільно з викладачами студенти кафедри приймали участь у розкопках поховань часів Хазарського Каганату з подальшим вивченням особливостей кісток на занняттях студентського наукового гуртка з анатомії людини. Засновником курсу топографічної анатомії та оперативної хірургії на кафедрі став видатний вчений, професор Геннадій Миколайович Топоров, автор багатьох трудів з анатомії людини та топографічної анатомії. Курсом анатомії людини завідувала доцент Наумова Елла Олександрівна, яка зробила великий внесок у розвиток викладання анатомії на кафедрі. З перших років існування кафедри курс патологічної анатомії викладала професор Якимова Тамара Петрівна, яка прищеплювала студентам велику зацікавленість до цієї дисципліни.

Напрями розвитку

З 2003 року по теперішній час на посаді завідувача кафедри працює д.м.н., професор Проценко Олена Сергіївна. За часів її керування кафедра загальної та клінічної патології стала справжньою фундаментальною та клінічною базою медичного факультету. Під її керівництвом захищено дві кандидатскі дисертації та ще дві виконуються; науковою тематикою цих робіт є морфологічне дослідження тканин та органів. Ведеться активна робота в рамках НДР спільно з Інститутом загальної та невідкладної хірургії АМНУ за темою: «Вивчення гетерогенності метаболічних та імунних розладів і проведення їх корекції до та після тімектомії у хворих на міастенію».
На кафедрі викладається великий перелік дисциплін. Курсом анатомії людини завідує доцент Шерстюк Сергій Олексійович, який в 2007 році захистив кандидатську дисертацію. Курс оперативної хірургії та топографічної анатомії викладає старший викладач к.м.н. Шаповал Олена Володимирівна. Курсом патологічної фізіології керує к.м.н., доцент Ремньова Наталія Олексіївна, яка за сумісництвом працює лікарем-патологоанатомом та в січні 2007 року захистила кандидатську дисертацію. Курсом гістології, цитології та ембріології завідує к. біол. н., доцент Падалко Володимир Ілліч.
Всі лекції та більшість практичних занять на кафедрі проводяться з використанням мультимедійного обладнання та виконані в редакторі Power Point. Кафедра має власні розробки методичного матеріалу з усіх курсів, що викладаються; кількість власних розробок навчально-методичних матеріалів постійно збільшується. Викладачі кафедри постійно створюють та використовують у роботі електронні варіанти матеріалів методичного забезпечення навчального процесу. Постійно проводиться поновлення програмного забезпечення комп’ютерних класів для удосконалення методики викладання всіх курсів кафедри. Вдосконалюється система контролю знань за допомогою комп’ютера. В позааудиторний час проводиться залучення студентів до створення сучасної інформаційної бази з різних напрямків медичної науки з використанням можливостей Internet, постійне оновлення цієї інформації для розширення світогляду студентів та розвитку пізнавальної активності майбутніх лікарів.
Створені матеріали для переходу на письмову та комбіновану форму контролю по всіх дисциплінах. Вдосконалення системи контролю знань за допомогою комп’ютера: розробка та втілення комп’ютерного варіанту модульного тестового контролю з окремих дисциплін для оптимізації самостійної підготовки студентів до ітогових занять. Проводиться впровадження в навчальний процес оригінальних комп’ютерних програм тестування (тести, надані Центром тестування МОЗ України), що дозволяє студентам ретельніше готуватись до атестаційного контролю знань та допомагає викладачам ефективніше контролювати якість засвоєння навчального матеріалу студентами.
Відбір та заохочення студентів з метою підвищення мотивації самостійної навчальної роботи: регулярне визначення рейтингів студентів за успішністю по групам та курсам; заохочення до участі у студентських наукових конференціях, проведенні олімпіад, в роботі наукових гуртків; здійснення заохочення відмінників та студентів, що приймають активну участь у науковій роботі та громадському житті; висування кращих студентів на одержання іменних стипендій тощо.
Кращі студенти факультету приймають активну участь в науковій діяльності, що проводиться працівниками кафедри, виконують наукові дослідження, вивчаючи при цьому техніку проведення хірургічних операцій, розтину трупу померлої людини, вивчення отриманих даних та заповнення протоколу розтину. Ці студенти відвідують наукові студентські гуртки, що працюють при кафедрі. В теперішній час йде робота по створенню нових експонатів для музею анатомії та патологічної анатомії.
Співробітники кафедри мають спільні наукові проекти з європейськими університетами (кафедра активно співпрацює з кафедрою анатомії університету Віттен/Хердекке, стоматологічний факультет, м. Віттен, Німеччина), вивчаючи морфологічні особливості черепів людей, що проживали на території Харківської області за часів Хазарського Каганату. В рамках наукового проекту з університетом Witten/Нerdecke University проводиться порівняльний аналіз нормальних черепів та черепів з набутими деформаціями в Україні. Було набрано багато матеріалу (рентгенівські знімки черепів, добутих з поховань часів Хазарського Каганату на території України), аналіз, ком’пютерна обробка результатів тощо. З цієї тематики та під керівництвом проф. Вольфганга Арнольда з університету Віттен/Хердекке було захищено кандидатську дисертацію (Федорищева В.О. Порівняльний аналіз нормальних черепів та черепів з набутими деформаціями в Україні).
Кафедра співпрацює з Харківським науково – дослідним інститутом загальної та невідкладної хірургії (проведення досліджень на базі прозектури ХНДІЗНХ) з питань патологічної анатомії та патологічної фізіології, а також судової медицини. В дослідженнях приймають активну участь студенти-члени наукового гуртка кафедри.
Співробітництво з Харківським державним медичним університетом з питання патологічної анатомії плодів та новонароджених від матерів з ускладненою вагітністю. Проводяться дослідження з патологічної анатомії гепатобіліарної системи плодів та новонароджених від матерів з ускладненою вагітністю.
У співробітництві з НДІ біології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна проводиться вивчення структурно-функціональних властивостей гепатобіліарної системи тварин різного віку та плодів і новонароджених від матерів з ускладненою вагітністю і визначення ролі виявлених морфологічних і біохімічних особливостей у становленні гомеостазу печінки на різних етапах онтогенезу.
На кафедрі проходили стажування іноземні фахівці з патологічної анатомії.

Перелік курсів, що викладаються на кафедрі

  1. Анатомія людини
  2. Гістологія, цитологія та ембріологія
  3. Патоморфологія
  4. Патологічна фізіологія
  5. Судова медицина
  6. Секційний курс

 

Всі курси кафедри забезпечені робочими програмами, тематичними планами роботи, методичними матеріалами та завданнями (в тому числі тестовими) для поточного та модульного контролю знань згідно вимог системи ECTS.

Клінічна база кафедри

  • ДУ Інститут загальної та невідкладної хірургії, патологоанатомічне відділення

 

Один з головних принципів кредитно-модульної системи – збільшення об’єму самостійної роботи студентів. Тому практична робота студентів на клінічній базі має велике значення для заохочення їх з метою підвищення мотивації самостійної навчальної роботи.
Спільна робота ведеться на основі договору про співробітництво між кафедрою на інститутом. На базі патологоанатомічного відділення студенти відпрацьовують практичні навички з дисциплін, що вивчаються на кафедрі. Вони мають можливість вивчати морфологічні особливості змін тканин та органів людини при різноманітних патологіях. Студенти молодших курсів в позаурочний час відвідують клінічну базу кафедри з активною участю в роботі лікарів-патологоанатомів. Попередньо студенти проводять самостійну теоретичну підготовку з питань, що вивчаються. Випадки, що розглядаються, завжди викликають інтерес студентів-медиків. Студенти старших курсів приймають активну участь в процесі розтину померлих з можливістю відпрацювання практичних навичок з оперативної хірургії.